Begrotingsbehandeling 2019: Betoog PvdA

Door Peter Gatzen op 8 november 2018

Begroting 2019

Voor ons ligt de begroting voor 2019. Een nieuwe indeling een nieuwe opmaak, maar zoals altijd een gezonde degelijke begroting. Zoals we inmiddels zijn gewend, goed en grondig werk van de wethouder van financiën, de financiële afdeling en het hele college. De gemeente Wijchen is gezond, de gemeente Wijchen blijft gezond en de gemeente Wijchen zal altijd gezond blijven.

We zijn erg blij dat we ook de komende jaren, voor ons als politiek, maar zeker ook voor onze inwoners kunnen steunen op onze bevlogen voorzitter van de gemeenteraad en gepassioneerde Burgemeester Hans Verheijen. We zullen daar op een ander moment beter bij stil staan.

Het coalitieakkoord heeft als titel “iedereen doet mee”! PvdA Wijchen heeft hier dit jaar vol overtuiging de handtekening onder gezet. De afgelopen maanden hebben we stappen gezet om iedereen bewust te maken dat we dit als gemeente niet alleen kunnen. Bij elk onderwerp zoeken we naar de verbinding en beleving van de Wijchense inwoners.

PvdA Wijchen ziet helaas dat de tweedeling in onze Wijchense samenleving groter wordt. De economische welvaart komt terecht bij de sterke schouders. We zien een economische tweedeling, maar ook een tweedeling in zelfredzaamheid. Mensen met een beperking, een culturele -en/of taalachterstand hebben het moeilijk om mee te doen in onze samenleving. Verder is er de groep die een beroep moet doen op ons zorgvangnet. En de tweedeling zit niet alléén maar bij de mensen die binnen de grenzen van het minimabeleid vallen…ook mensen die aan de onderkant van de middenklasse zitten hebben het vaak zwaar.

PvdA Wijchen wil zoals de titel van het coalitieakkoord luidt “Iedereen doet mee” aan een samenleving werken waarin iedereen mee kan doen. Zoveel mogelijk zelfredzaam zijn: Als je zelfredzaam bent kom je niet in de schulden, kun je stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling enz. Voor de groep die onze steun nodig hebben moeten we goed zorgen.

Zainab Osman heeft gisteren een belangrijk initiatiefvoorstel ingediend om de statushouders te helpen om de kans op werk te vergroten zodat het gat binnen genoemde tweedeling kleiner wordt gemaakt. Onder andere door binnen de gemeente werkervaringsplekken te creëren voor de Wijchense statushouders. Inhoudelijk komt het voorstel natuurlijk pas na deze vergadering aan bod.

Voor inwoners met een beperking gaan we aan de slag met de zogenaamde inclusieagenda. Een mooie titel zou zijn “vanzelfsprekend gelijkwaardig meedoen”. Beperkingen wegnemen in de fysieke omgeving, we slopen de drempels! Maar ook de beperkingen wegnemen door volwaardig mee te kunnen doen op de terreinen van werk, school, sport en vrije tijd. Volwaardig meedoen op elk gebied. We zien in bijlage 9-06 en 9-07 dat een aantal incidentele posten op dit gebied niet zijn opgenomen, daarover zijn we teleurgesteld, maar kunnen er voor nu even mee leven Als dit bij het verdere proces wordt betrokken.

Ik zal in dit betoog eens minder stilstaan bij duurzaamheid, daar hebben we al heel veel over gezegd. We gaan nu aan de slag met de concrete plannen. We zijn gelukkig met de campagne “Het groene gezicht” waarin ook kleine praktische duurzaamheidsmaatregelen aandacht krijgen.

Maar we hebben ook een aantal kritische noten:

  • Op 15 maart hebben we met D66 en K8W een motie ingediend over de AVG. Als ik in de nieuwe informatienota lees: “De impact van de extra taken voor privacy en informatieveiligheid was niet voorzien bij de start van de WDW.” Dan worden we toch wel een beetje verdrietig. De wet is reeds in 2016 aangenomen, vanaf dit jaar wordt er pas gehandhaafd.
    Het eerste punt: “De dienstverlening staat voorop”…we hebben het hier over wetgeving. Dit is zoiets als dat onze inwoners zouden zeggen…ik wil mijn gemeentelijke belastingen wel betalen, maar alleen als ik zin en tijd heb. College, dit antwoord is echt onder de maat.
  • Bij de kaderbrief is de motie onderzoek openbaar toilet raadsbreed aangenomen. Ook hier vinden we de beantwoording wat minnetjes. Wethouder kom hier ajb op korte termijn met beter nieuws.

We hebben eerder vragen gesteld over de fairtrade gemeente. Wij achten het zeer belangrijk dat eerlijke handel een absolute voorwaarde is. We verzoeken het college te onderzoeken wat ervoor nodig is om fairtrade gemeente te worden en in hoeverre inwoners en ondernemers hierin willen participeren.

In ons verkiezingsprogramma hebben we natuur opgenomen als belangrijk thema. Dit hebben we samen met de coalitie voortgezet in het coalitieakkoord. Al enige tijd zijn we met Tim en Rudy van K8W en ons natuurspecialist Jordy bezig om in kaart te brengen wat nodig is om onze natuurwaarden beter in beeld te krijgen. We zijn blij dat we samen met K8W en CDA het amendement natuurbeleidsplan kunnen indienen. Middels het natuurbeleidsplan willen we beter in beeld krijgen welke prachtige natuur we in Wijchen rijk zijn. De afgelopen periode zijn er discussies ontstaan over het Oosterpark en de Loonse waard omdat wij deze natuurwaarden onvoldoende in beeld hadden. Het natuurbeleidsplan vraagt een bredere scoop en detailniveau dan het volgend jaar op te stellen groenstructuurplan. Middels het natuurbeleidsplan kunnen wij beter rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. En dat natuurwaarden uiteindelijk prima samen gaan met andere belangen blijkt wel uit de voorgenomen herinrichting van het Oosterpark.

Een aantal andere moties dienen wij mee in. Deze zal ik nu echter niet verder toelichten. Een van de centrale thema’s in de moties is bouwen en wonen. De ambitie van de gemeenteraad op dit gebied is wel duidelijk denk ik.

Ik wil nog twee belangrijke amendementen benoemen. Het amendement om de middelen voor de renovatie van het kasteel te reserveren. Inhoudelijk hebben we daartoe reeds besloten, dat moeten we vandaag echter nog wel bekrachtigen.

En het amendement om de formatie van de griffie uit te breiden. Wij vinden het enorm belangrijk dat we ook als gemeenteraad goed werkgeverschap tonen. Dat doen we onder andere middels dit amendement.

We gaan de komende jaren bouwen aan prachtige projecten. Zoals de renovatie van het kasteel, tussen kasteel en wijchens meer en hart van zuid. Belangrijke projecten voor de samenleving en ons centrum. De begroting die vandaag gepresenteerd wordt maakt het mogelijk om verder te werken aan onze mooie Wijchen, maar daarin moeten we de tweedeling en de mensen die onze steun hard nodig hebben niet vergeten. Daarom werken we onder andere intensief aan de Jeugdzorg en WMO. Samen met professionele zorgpartijen en Welzijn intensiveren we de preventie. Problemen voorkomen is beter dan genezen.

We zijn verheugd over de beslisnota over de voortuin van het kasteel! Het is logisch dat de aanpassingen worden uitgevoerd ná de renovatie van het Kasteel.

Tot slot…PvdA Wijchen gelooft in onze missie om de tweedeling tegen te gaan en daagt iedereen in de raad uit om mee te doen. Samen met jullie hopen we de tweedeling in de samenleving af te breken en daarvoor in de plaats een toekomst voor iedereen op te bouwen.

Peter Gatzen

Peter Gatzen

Peter Gatzen (38 jaar) is vader van vier kinderen (Nouk, Mik, Sep en Yip Maud). Peter is directeur/eigenaar van DeltaStar Nutrients bv in Venlo. In de periodes 2006-2010 en 2014-2018 was Peter ook al raadslid in Wijchen. Peter is actief in de Wijchense politiek om op te komen voor de inwoners voor wie participeren in

Meer over Peter Gatzen