Duurzaamheid

“Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst” PvdA Wijchen streefs naar een energieneutraal Wijchen in 2040. Dit wil zeggen dat we in dat jaar evenveel schone energie moeten opwekken als in heel Wijchen wordt gebruikt. Wij hebben een aantal concrete plannen uitgewerkt om die doelstelling te kunnen verwezelijken.

PvdA Wijchen wil de haalbaarheid onderzoeken om bijvoorbeeld bij de Loonse Waard in Niftrik een duurzaamheidspark te realiseren. Daarmee kan Wijchen een stap zetten om in 2040 energieneutraal te zijn.

Door landbouwgrond te veranderen in duurzaamheidspark(en) kan deze ambitie  gaandeweg gerealiseerd worden. Windmolens, zonnepaneelvelden en andere vormen van duurzame energie kunnen daar stap voor stap én jaar na jaar worden uitgebreid. Voor de realisering dient er actief gezocht te worden naar ondersteuning vanuit de stadsregio en provincie.

Voor de realisering van dat duurzaamheidspark moet de regelgeving nu al worden aangepast. We denken hierbij aan de Milieu Effect Rapportage (MER), het ontwerp bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, de financieringsconstructie, etc.

Verder optimaliseren van het scheiden van huisafval middels het Diftar systeem. Hierdoor hoeven we minder afval te verbranden en hebben we nieuwe grondstoffen voor hergebruik.

Stimuleren en plaatsen van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Het faciliteren van verlengde huisaansluitingen in de publieke ruimte hoort daarbij.

Door verschillende ontwikkelingen (economie en duurzaamheid) verandert het autogebruik van bezit naar gebruik. PvdA Wijchen wil een pilot met deelauto’s voor inwoners. Doelstelling daarbij is verminderen van het aantal kilometers autogebruik in de gemeente.

De bouw van nieuwe woningen wordt zoveel mogelijk gericht op besparing van energie, zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase.

Woningcorporaties en particulieren worden gestimuleerd hun huurwoningen zoveel mogelijk te verduurzamen.

De gemeente blijft zelf het goede voorbeeld geven. De PvdA wil doorgaan met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ook scholen en andere maatschappelijke instellingen worden hiertoe gestimuleerd en gefaciliteerd.

Stimuleer aanleg van kleinschalige energieparken, windenergie en zonne-energie voor particulieren, bedrijven of kleine coöperaties.

Wij zijn voor een rioolheffing. Dit sluit aan bij het principe de vervuiler bepaalt en is dus goed voor duurzaamheid. Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” zou het watergebruik de hoogte van de rioolheffing moeten bepalen. Dit dient verder te worden onderzocht.

De gemeente hoeft niet actief te investeren in het plaatsen van bijenvolken op gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is door andere partijen aandacht gevraagd.