Werken met een beperking

Niet iedereen is op de arbeidsmarkt even kansrijk. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt dienen zelf actief op zoek te gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief. Wij stimuleren daarbij dat arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk werken in reguliere banen: maar als dat niet kan, dan moeten zij terecht kunnen in een beschermde arbeidsplaats. Ook hier speelt de samenleving weer een belangrijke rol, maar zal de overheid moeten bijspringen waar nodig.

Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een aangepaste werksituatie in een gewoon bedrijf of een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf.

Het regionale leerwerkbedrijf is bedoeld om mensen van een beschermde werkplaats naar een reguliere baan te laten doorstromen. Voor sommige mensen is dit niet mogelijk, voor hen is het leerwerkbedrijf een plek waar zij hun hele leven kunnen werken.

Om arbeidsgehandicapten door te laten stromen naar reguliere arbeidsplaatsen moeten er voor hen wel voldoende plaatsen zijn. We geven aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en
arbeidsgehandicapten. Dit passen we toe in de eigen organisatie en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.