Meer inzicht in hondenbelasting

10 augustus 2022

Meer inzicht in hondenbelasting

 Motie van de fracties van PvdA en GroenLinks

Eerste indiener: Titus Burgers

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2022.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • Er in de Tweede Kamer al enige tijd een discussie over hondenbelasting wordt gevoerd.[1]
  • In 2020 in 193 gemeenten (52% van alle gemeenten) hondenbelasting is geheven.

Voorts overwegende dat:

  • Handhaving beter geprioriteerd kan worden op dringende zaken;
  • Het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen;
  • Er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting;
  • Het bezit van huisdieren en met name in dit geval een hond niet onderschat mag worden voor ouderen, eenzame mensen en daarbij ook het veiligheidsgevoel vergroot;
  • Een hond aanzet tot meer bewegen.

 

Verzoekt het College van B&W om:

  • Voor de begrotingsbehandeling 2023 de raad te informeren over een kosten baten analyse hondenbelasting

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van

PvdA Wijchen, Titus Burgers
GroenLinks Wijchen, Henry Tiemessen

 

 

Toelichting bij motie PvdA en GroenLinks Afschaffen hondenbelasting
Ingediend tijdens de openbare raadsvergadering van 7 juli 2022

Een meerderheid van de Tweede Kamer is ervoor om de belasting helemaal af te schaffen. Dat komt grotendeels doordat er een enorm verschil is qua kosten van hondenbelasting per gemeente. Een meerderheid vindt dat de belasting daarom gewoon overal afgeschaft moet worden, omdat je voor katten of konijnen ook geen belasting hoeft te betalen.
In 2020 is in 193 gemeenten (52% van alle gemeenten) hondenbelasting geheven. Verscheidene gemeenten geven aan de hondenbelasting af te schaffen, omdat deze niet meer van deze tijd is, de handhaving te complex is, danwel de kosten niet opwegen tegen de inkomsten en/ of dat zij de lasten voor hun inwoners (in het bezit van een hond) willen verlichten

[1] In de bijlage bij deze motie staat een uitgebreidere toelichting