Standpunten

Zoeken

Afschaffen toeristenbelasting

Om toerisme in Wijchen te stimuleren zou PvdA Wijchen graag de toeristenbelasting willen afschaffen. De opbrengst is beperkt. Terwijl afschaffen kan leiden tot verdere groei van het toerisme en het de toerisme branche (hotels, horeca, museum, etc.) een extra stimulans kan geven, zowel voor Wijchens als de regio.

Lees verder

Armoede en minima beleid

Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving belangrijk om solidair te zijn met elkaar. Waar kan moeten burgers dit zelf organiseren, waar dit minder goed lukt moet de overheid bijspringen. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het herwinnen van de eigen kracht en is dicht bij de mensen georganiseerd.

Lees verder

Buitenschoolse opvang en voorschoolse educatie-activiteiten

Een goede en degelijke buitenschoolse opvang is belangrijk voor jonge kinderen. Net als op hun school maken zij hier kennis met normen en waarde en omgangvormen. PvdA Wijchen hecht aan een breed aanbod van buitenschoolse opvang. Voor kinderen met een achterstand kan voorschoolse educatie-activiteit net het duwtje in de rug zijn dat zij nodig hebben. PvdA Wijchen stimuleert dit dan ook om bijvoorbeeld taalachterstand te voorkomen.

Lees verder

Cameratoezicht in de kernen

PvdA Wijchen is niet tegen camera toezicht. Camera toezicht moet worden ingezet op plek waar noodzaak aanwezig is. Niet op voorhand in alle kernen cameratoezicht inzetten.

Lees verder

De Kernen van Wijchen

De kleine kernen zijn het groene hart van het leven in Wijchen. De natuurgebieden van Balgoij, Niftrik en Batenburg langs de maas zijn toonaangevend voor het natuurrijke Wijchen. Op de buitendijkse gebieden grazen koeien, wordt verbouwd of kan de natuur haar gang gaan. De bossen van Leur en de vennen van Alverna zijn een plaats waar dagelijks door vele Wijchenaren wordt gerecreëerd. De kernen van Hernen en Bergharen liggen aan de rand van het land van maas en waal, waar ruimte, bos en groen het beeld bepalen. Kortom, de kernen met hun speciale buitengebied zijn een genot voor vele Wijchenaren. De PvdA Wijchen zet dan ook hoog in op het behoud van de leefbare, groene kernen. Deze stukjes Wijchen moeten wat ons betreft nog vele jaren beschikbaar zijn voor toekomstige generaties.

Lees verder

De Wijchense economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in onze regio oplossen. PvdA Wijchen wil dat bedrijven kunnen adviseren over de investeringen die in de economie worden gedaan. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk om een goed vestigingsklimaat te hebben in Wijchen. Om dit klimaat te creëren moeten duidelijke maatregelen worden genomen, zodat ondernemers ook daadwerkelijk kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Daarnaast moeten ZZP’ers worden ondersteund en de kans krijgen hun eigen bedrijf te ontwikkelen.

Lees verder

Duurzaamheid

“Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst” PvdA Wijchen streefs naar een energieneutraal Wijchen in 2040. Dit wil zeggen dat we in dat jaar evenveel schone energie moeten opwekken als in heel Wijchen wordt gebruikt. Wij hebben een aantal concrete plannen uitgewerkt om die doelstelling te kunnen verwezelijken.

Lees verder

Fysieke vs digitale loketten

Daar waar mogelijk mag de gemeente om kosten te besparen fysieke loketten vervangen door digitale loketten. De dienstverlening mag daar echter niet negatief door worden beïnvloed, dus toegankelijkheid en duur moet minimaal gelijk blijven. Voor mensen met een beperking moet er altijd een alternatieve fysieke mogelijkheid zijn.

Lees verder

Geluidsoverlast A50

In afwachting van maatregelen van de rijksoverheid dient de gemeente te onderzoeken welke maatregelen de gemeente kan doorvoeren om geluidsoverlast van de snelweg A50 in Hernen, Leur en Niftrik tegen te gaan.

Lees verder

Het besturen van Wijchen

Inwoners van Wijchen kunnen blijven rekenen op een betrouwbare gemeente en een gezonde financiële situatie. Maar voor PvdA Wijchen is behoud van sociale voorzieningen daarbij het uitgangspunt. Verder staat bij ons transparantie en laagdrempeligheid hoog op de agenda. Een goede website en openbare raadsvergadering zijn hierbij belangrijk.

Lees verder

Het centrum van Wijchen

PvdA Wijchen ziet het centrum als een belangrijke plek waar mensen samenkomen. Wij vinden het belangrijk om het centrum zo aantrekkelijk en bruisend mogelijk te maken. De gemeente dient een actieve rol te spelen in het realiseren van de centrumvisie, onder meer om de toenemende leegstand in het centrum tegen te gaan.

Lees verder

Hondenbelasting

PvdA Wijchen is  voor afschaffing van de hondenbelasting. In Wijchen hoort de vrijstelling van hondenbelasting in ieder geval in de kwijtscheldingsregeling van het minimabeleid.

Lees verder

Inkoopbeleid

Bij het inkoopbeleid van de gemeente Wijchen is het voor PvdA Wijchen een pré als bedrijven mensen met een beperking een kans geven. Dit is geen harde voorwaarde maar het telt mee in de afweging.

Lees verder

Jongeren aan het werk

Je eerste baan, het begin van je werkzame leven: juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van de maatschappelijke aansluiting op je opleiding erg moeilijk. Als het je niet lukt een baan te vinden die bij je past, willen wij je ondersteunen. Voor ons is het belangrijk dat de Wijchense jongeren actief blijven. Op de arbeidsmarkt moet een plek zijn voor iedereen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij het zoeken naar een oplossing van dit probleem. Maar de gemeente moet werkgevers hierin stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven. Een specifiek beleid om banen te creëren voor jongeren is volgens de PvdA Wijchen dan ook hard nodig.

Lees verder

Jongeren en zorg

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Dat betekent niet alleen gerichte aandacht voor kinderen en jongeren, maar ook en vooral voor hun gezinnen. Die hebben nu vaak te maken met meerdere vormen van hulp. Het is van belang om die verschillende organisaties bij elkaar te brengen, zodat er per gezin een duidelijk plan-van-aanpak gemaakt kan worden, waarbij als het nodig is ook naar passend onderwijs gezocht wordt. Dat vraagt een duidelijke regie van de gemeente en de PvdA wil dit van harte stimuleren.

Lees verder

Jongeren in beweging

Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect. Daarom geldt investeren in sport en beweging als een investering in de aanpak van een erkend maatschappelijk probleem: het langs elkaar heen leven van bevolkingsgroepen. Het rijke verenigingsleven is het ‘sociale-cement’ van Wijchen en wordt gedragen door vrijwilligers die het in stand houden. Obesitas kunnen we tegengaan door het stimuleren van het bewegingsonderwijs en het laagdrempelig houden van de verenigingen in Wijchen.

Lees verder

Kermis

De Wijchense kermis is zeer succesvol. Voor PvdA Wijchen is de opzet en omvang van de kermis prima en toereikend. Een verdere uitbreiding is niet nodig.

Lees verder

Kunst, cultuur en vrije tijd

Wijchen is een prachtig dorp met een breed scala aan mogelijkheden voor invulling van de vrije tijd. PvdA Wijchen zet in op een breed, gezond, natuurvriendelijk en sociaal aanbod aan vrijetijdsbestedingen. Een groot cultureel aanbod is erg belangrijk. Cultuur is niet alleen iets waar mensen veel plezier aan beleven, maar het draagt ook bij aan het imago van Wijchen en de lokale identiteit. Verder ziet de PvdA sport als een belangrijke vrijetijdsbesteding. Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. PvdA Wijchen zet dan ook in op een groot aanbod aan sportieve mogelijkheden in Wijchen en de kernen. Maar belangrijk voor een plezierige vrijetijdsbesteding is zeker ook een prettige leefomgeving.

Lees verder

Leefbaarheidsgroepen

Leefbaarheidsgroepen kunnen belangrijk werk verrichten in wijken en kernen. Daar waar mogelijk dient de gemeente te faciliteren. PvdA Wijchen is geen voorstander van de verhoging van de eigen budgetten van de leefbaarheidsgroepen. De algemene subsidieverordening is volgens PvdA Wijchen van toepassing.

Lees verder

Leven in de wijk

PvdA Wijchen wil geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven. Een goede sociale cohesie in Wijchen en in de kernen heeft een aantal voordelen. Naast dat het prettig is om goed met elkaar om te gaan geeft het een gevoel van veiligheid. Daarnaast is een goede samenleving belangrijker geworden, omdat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen. In het kader van de terugtredende overheid is dit immers het geval. PvdA Wijchen is voor actief actie ondernemen als het aankomt op het stimuleren van de samenhang in de Wijchense wijken en kernen.

Lees verder

Leven met een beperking

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart een chronische ziekte. Deze medeburgers hebben nog altijd een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. PvdA Wijchen wil een Wijchens Actieplan opstellen om hun allemaal meer kansen te geven, op alle terreinen: wonen, cultuur, mobiliteit, zorg, onderwijs, arbeid en het maatschappelijk leven.

Lees verder

Locatie weekmarkt / ruimte voor terassen

De weekmarkt op de markt in Wijchen is zeer succesvol. Nadeel van de huidige setting is dat de terrassen wekelijks dienen te worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het is het onderzoeken waard of door een gedeeltelijke verplaatsing van de weekmarkt het succes kan worden gewaarborgd en er meer permanente ruimte voor de terrassen ontstaat.

Lees verder

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn het schoolvoorbeeld van hoe we met zijn alle zorg zouden moeten organiseren. De mensen nemen zelf verantwoordelijkheid en de overheid ondersteunt waar nodig. Mantelzorg moeten we dan ook stimuleren en vooral niet belasten. PvdA Wijchen staat voor onze mantelzorgers

Lees verder

Milieutstraat en milieupas

Wijchen heeft op Bijsterhuizen een optimale milieustraat met een voorbeeldfunctie voor anderen. In combinatie met de milieupas kan iedere Wijchenaar daar veel soorten afval gratis naar toe brengen. Iedere Wijchenaar mag per jaar 250 kg gratis restafval wegbrengen. PvdA Wijchen is tegen extra gratis grofvuil ophalingen aan huis.

Lees verder

Naar school in Wijchen

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen en waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. Iedereen heeft recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waarin je woont. De PvdA steunt het idee van passend onderwijs en wil zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs noodzakelijk blijven.

Lees verder

Onderhoud sportaccomodaties

De Wijchense sportverenigingen betalen zelf reeds mee aan het onderhoud van de sportvelden. Voor PvdA Wijchen is de huidige regeling adequaat. De verenigingen hoeven dus niet meer te gaan bijdragen.

Lees verder

Oud zijn in Wijchen

Veel oudere mensen hebben hun hele leven gewerkt en hebben recht op een prettige oude dag. De PvdA Wijchen staat niet alleen voor de zorg van ouderen, maar voegt daar welzijn aan toe. Het is belangrijk dat ouderen met elkaar en met de samenleving in contact blijven en niet in een isolement raken. Wij vinden het van belang dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis of wijk kunnen blijven wonen.

Lees verder

Parkeren

Parkeren in Wijchen is en blijft gratis! PvdA Wijchen zou graag meer parkeerplaatsen zien in Wijchen, bij voorkeur onder het maaiveld. Er dient geen openbaar groen te worden opgeofferd voor aanleg van parkeerplaatsen. Voorwaarde is dat parkeren gratis blijft.

Lees verder

Project “voor elkaar”

De PvdA Wijchen is van mening dat leefbaarheid en samenhang in de buurt belangrijk is voor het welzijnsgevoel van buurtbewoners. Door een terugtrekkende overheid worden activiteiten in de Wijchense wijken en kernen niet langer door de gemeente georganiseerd. De samenleving moet deze rol van de overheid dus overnemen en kan dit ook. Om een stimulans te geven heeft PvdA Wijchen project voor elkaar opgezet.

Lees verder

Regionale samenwerking

PvdA Wijchen is niet voor herindeling, maar voor vergaande regionale samenwerking. Wij gaan ook voor de lange termijn uit van een zelfstandig Wijchen. Om deze zelfstandigheid te waarborgen zijn wisselende coalities in de regio noodzakelijk. Onze logische partners zijn daarbij net als nu: Millingen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten en Nijmegen.

Lees verder

Renovatie Kasteel

In het verleden heeft de PvdA Wijchen steeds gezegd dat de renovatie van het Kasteel binnen de begroting moet blijven. Er is een overschot van € 43.000. Hiervoor kan de geluidsinstallatie in de foyer aangepast worden en kunnen er buitenluiken aan de voorkant van het Kasteel aangebracht worden. Ook kunnen we ervoor kiezen om de kapitaallasten te verminderen.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Leven met hoge schulden is geen pretje. Dit moeten we dan ook zo veel mogelijk voorkomen. Als mensen toch in de problemen komen moeten we met zijn alle zorgen dat ze hier zo snel mogelijk weer uitkomen. Hier hebben de mensen zelf de grootste verantwoordelijkheid in, maar de overheid zal moeten ondersteunen waar nodig. Een menswaardig bestaan moeten we ten alle tijden kunnen garanderen.

Lees verder

Sociale voorzieningen vs Lokale lasten

PvdA Wijchen is van mening dat de sociale voorzieningen in Wijchen op een adequaat niveau zijn, échter ook op het minimale niveau. Als er bezuinigingen nodig zijn dient dit niet te koste te gaan van sociale voorzieningen. Dan dient er gekozen te worden tussen ander beleid of verhoging van de lokale lasten. Solidariteit is dan

Lees verder

Sociale zekerheid

"Iedereen telt mee" Opkomen voor mensen die het buiten hun eigenschuld om moeilijk hebben is altijd een van de speerpunten geweest van PvdA Wijchen. Mensen die zorg nodig hebben moeten deze zorg krijgen. Werklozen die druk bezig zijn een nieuwe baan te vinden moeten een fatsoenlijke uitkering krijgen. In Wijchen moet iedereen kunnen wonen in een passende woonruimte. Hier staat PvdA Wijchen voor.

Lees verder

Veiligheid

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit voor PvdA Wijchen. De nadruk ligt op preventie!

Lees verder

Verkeer

Een goede infrastructuur is belangrijk. Dit stimuleert de economie en maakt het leven makkelijker. Maar het aanleggen van asfalt en het stimuleren van auto's heeft ook een keerzijde. Asfalt gaat ten koste van de natuur en auto's vervuilen de lucht. PvdA Wijchen zet dan ook vooral in op milieuvriendelijker vervoer. Wij willen vervoer per trein aantrekkelijker maken en het nemen van een electrische auto stimuleren. Op een aantal gevaarlijke verkeerspunten willen wij de veiligheidssituatie verbeteren. Veilig vervoer staat natuurlijk altijd voorop.

Lees verder

Vluchtelingen in Wijchen

De tegenstelling tussen iedereen altijd opvangen en grenzen en ogen dicht moet stoppen. Vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers verdienen een (tijdelijke) bescherming en een veilig bestaan en de Nederlandse bevolking mag verwachten dat wij onze samenleving beschermen en zorgen dat nieuwkomers integreren en meedoen in de samenleving. Mensen in nood kunnen altijd op PvdA Wijchen rekenen!

Lees verder

Vrijstelling startende ondernemers

Voor PvdA Wijchen hoeven startende ondernemers geen extra lokale vrijstellingen te ontvangen. In landelijk beleid is dit reeds geregeld. Echter, daar waar de gemeente startende ondernemers kan faciliteren doen we dat graag (bijv. Broedplaatsen).

Lees verder

Werken met een beperking

Niet iedereen is op de arbeidsmarkt even kansrijk. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt dienen zelf actief op zoek te gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief. Wij stimuleren daarbij dat arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk werken in reguliere banen: maar als dat niet kan, dan moeten zij terecht kunnen in een beschermde arbeidsplaats. Ook hier speelt de samenleving weer een belangrijke rol, maar zal de overheid moeten bijspringen waar nodig.

Lees verder

Werkgelegenheid (zie ook “De Wijchense economie”)

Wij zouden onze naam niet waard zijn als we het belang van werk niet inzagen. Mensen met werk staan midden in de samenleving, voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd. PvdA Wijchen wil dan ook actief investeren om de werkgelegenheid in en rondom Wijchen te vergroten. Hierbij benutten wij kansen in de regio en stimuleren we ondernemerschap. Onze doelstelling is "passend werk voor iedereen".

Lees verder

Werkloos in Wijchen?

Voor mensen die toch niet de werkplek kunnen vinden die bij hen past, hebben we de bijstand als vangnet. Diegenen die daar gebruik van moeten maken, zullen wel actief moeten blijven door het volgen van cursussen, het lopen van stages en het doen van onbetaald werk. PvdA Wijchen wil op deze manier iedereen stimuleren om actief te blijven en de eigen kansen op een baan te vergroten. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen in hun zoektocht naar een baan, maar de gemeente moet bereid zijn om bij te springen waar dat nodig.

Lees verder

Wijchens Meer

Voor PvdA Wijchen hoeft waterrecreatie op het Wijchens Meer niet bevorderd te worden. Het Wijchens Meer dient voor PvdA Wijchen een plek van rust te blijven, waar de natuur zoveel mogelijk de ruimte krijgt. Investeren in betere wandelpaden om een rondje Wijchens Meer nog mooier te maken vinden we zinvol.

Lees verder

Wonen in Wijchen

Wijchen is bij uitstek een gemeente waar mensen heerlijk kunnen wonen. PvdA Wijchen is van mening dat iedere Wijchenaar recht heeft op een goede woning en een prettige leefomgeving. Wij constateren dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen op dit moment veel te lang zijn. Dit probleem wil de PvdA Wijchen verhelpen.

Lees verder

Zorg in Wijchen

Zorg is een complex, maar vooral een belangrijk thema. Mensen die zorg nodig hebben moet dit op een goede manier krijgen. PvdA Wijchen vindt het belangrijk dat zorg laagdrempelig, dicht bij de mensen en kwalitatief goed georganiseerd is. Ook het sociale netwerk van zorgvragers heeft een verantwoordelijkheid. De transitie van de AWBZ en de jeugdzorg die voor de deur staat moet op een goede manier worden doorgevoerd.

Lees verder