Zorg in Wijchen

Zorg is een complex, maar vooral een belangrijk thema. Mensen die zorg nodig hebben moet dit op een goede manier krijgen. PvdA Wijchen vindt het belangrijk dat zorg laagdrempelig, dicht bij de mensen en kwalitatief goed georganiseerd is. Ook het sociale netwerk van zorgvragers heeft een verantwoordelijkheid. De transitie van de AWBZ en de jeugdzorg die voor de deur staat moet op een goede manier worden doorgevoerd.

“Één gezin, één idee” dat is het leidende principe voor de PvdA Wijchen.

Zorg moet overzichtelijker en toegankelijker zijn. Wij vinden het belangrijk dat er één loket is waar mensen naartoe kunnen als zij denken zorg nodig te hebben. Met de transitie van de jeugdzorg en AWBZ naar de WMO maken we al een stap in de goede richting.

PvdA Wijchen wil dat de gemeente met de zorgaanbieders van Wijchen in gesprek gaat, om zo de onderlinge samenwerking te stimuleren en tot een persoonsgeoriënteerde zorgsector te komen.

PvdA Wijchen wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de dienstverlening tegen te gaan. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de zorgvragers.

PvdA Wijchen wil de weg naar de zorgverlening simpeler maken, minder ingewikkeld. Dat betekent minder regels en meer direct contact met degene die zorg vraagt. Het keukentafelgesprek en de lokale toegangspoort moeten daaraan bijdragen.

Het keukentafelgesprek is voor ons de eerste stap op weg naar geschikte zorg. Dit keukentafelgesprek moet gevoerd worden door leden van de lokale toegangspoort, waarbij de menselijke maat erg belangrijk is.

De lokale toegangspoort naar zorg is onafhankelijk van aanbieders, is laagdrempelig en is voor iedereen toegankelijk. Zorg op maat is een recht en de toegangspoort brengt de zorg naar de mensen die het nodig hebben.

Oplossingen worden in eerste instantie dicht bij huis gezocht, en daarom is het belangrijk dat mantelzorgers, familie en eventueel vrienden betrokken worden bij het keukentafelgesprek.

Werk of een zinvolle dagbesteding is onmisbaar in het leven van mensen. Samenwerking tussen de toegangspoort en het regionale werkbedrijf is voor de PvdA Wijchen belangrijk

Zorg en welzijn organiseren we dichtbij mensen, met minder bureaucratie en meer direct contact. De sociale wijkteams worden uitgebreid. Zorgverleners werken samen en de vraag van de cliënt staat centraal.

PvdA Wijchen is groot voorstander van buurtzorg, georganiseerd in kleine zelfsturende teams van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, die nauw samenwerken met andere partijen zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Cliënten hoeven niet meer voor iedere aandoening naar een andere verpleegkundige, maar ontvangen zorg op maat.

De functies ‘begeleiding’ en ‘kortdurend verblijf’ gaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Minstens de helft van de zorgvragers ontvangt deze begeleiding (of het kortdurend verblijf) in de vorm van een PGB. Gemeenten worden hiervoor vanaf 2013 verantwoordelijk. De PvdA Wijchen kiest er voor om het instrument PGB zoveel mogelijk te behouden. Dit mag van ons ook een ‘Persoonsvolgend Budget’ worden om het PGB overzichtelijker te maken en fraude door malafide bureaus te voorkomen. Het PVB houdt in dat de gemeente de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieders betaalt.

Bij het ondersteunen van bewoners in de eigen omgeving worden eigen initiatieven gestimuleerd. Dat betekent: inzet van eigen netwerk waar mogelijk, professionele zorg waar noodzakelijk. We ondersteunen mantelzorgers actief, door bijvoorbeeld bij de toewijzing van woningen met zorgtaken rekening te houden.

De PvdA streeft naar een verplicht hergebruik van goed functionerende scootmobielen en andere hulpmiddelen.